Vedtægter

§1

Foreningens navn er Grundejerforeningen Ellehaven.

Foreningens hjemsted er Søllerød kommune.

Foreningens område er en samlet bebyggelse bestående af i alt 34 kædehuse, der fremtræder som ens i to typer og er beliggende på ejendommene matr. Nr. 2 gt – 2 gø og 2 ha – 2 hø, Ellehaven 1-7 og 2-60, 2950 Vedbæk.

§2

Grundejerforeningens formål er at varetage alle fælles interesser for de ovennævnte ejendomme, herunder navnlig

At tage skøde på, eje og administrere de til bebyggelsen hørende fælles veje, som ikke er eller bliver overtaget af Søllerød kommune, stier, parkerings- og fælles arealer,

At eje og administrere de til ovennævnte ejendomme fælles brug tilvejebragte fællesanlæg, herunder fællesantenneanlæg og vejbelysning,

At ren- og vedligeholde (herunder plæneklipning og vedligeholdelse af beplantning) de nævnte fælles adgangs- og opholdsarealer og fællesanlæg, for vejes og stiers vedkommende i overensstemmelse med kommunens vedtægter,

At gennemføre, eje og administrere nye fællesanlæg, hvis etablering måtte blive lovligt vedtaget, herunder legepladser for børn på de foreliggende fællesarealer,

At påse, at de enkelte medlemmer overholder de ved deklarationer og enkelte ejendomme pålagte forpligtelser, herunder udøve påtaleret og dispensere, samt

At varetage medlemmernes fælles interesser over for myndighederne og andre.

Grundejerforeningen kan påtage sige yderligere fælles opgave, herunder tilplantning af fælles arealer, snerydning på veje og stier, fælles grundejerforsikring, vedligeholdelse af hegn langs områdets nordlige og østlige begrænsning m.v.

§3

De til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr. 2 gt – gø og 2 ha – hø er pligtmæssige medlemmer af foreningen. Andre kan ikke optages som medlemmer.

Såfremt en ejendom ejes af flere, hæfter disse solidarisk for forpligtelserne over for foreningen, men ejendommen har kun én stemme.

§4

I tilfælde af afhændelse af en ejendom overgår det pligtmæssige medlemskab pr. Overtagelsesdagen til den nye ejer.

Det udtrædende medlem har ikke over for foreningen noget krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue, og et eventuelt refusionsmellemværende mellem overdrager og erhverver er grundejerforeningens uvedkommende.

Den til enhver tid værende ejer hæfter for alle ejendommens forpligtelser overfor grundejerforeningen, også restancer, der vedrører tiden før hans overtagelse.

Det påhviler såvel overdrageren som erhververen at give meddelelse om ejerskiftet til grundejerforeningen.

§5

Et medlem kan ikke ved retshandel råde over sin andel i foreningens formue, og denne kan ej heller gøres til genstand for særskilt retsforfølgning.

§6

Det påhviler medlemmerne gennem indskud, kontingent eller gennem betaling af anden form for bidrag, som måtte blive lovligt vedtaget i foreningen eller pålagt af det offentlige, at bidrage til betaling af de udgifter, der er forbundet med foreningens drift og dens opfyldelse af de den pålagte forpligtelser.

Disse udgifter fordeles på medlemmerne med lige store anparter uanset af areal og facadelænge af det pågældende medlems ejendom.

§7

Første ejer efter byggeherrerne betaler ved foreningens stiftelse et indskud stort kr. 100,-.

Ved ejerskifte – bortset fra overgang til ægtefælle, livsarvinger eller samejer – betaler den nye ejer indskud, som andrager det per overtagelsesdagen gældende årskontingent.

§8

Kontingentet fastsættes på hvert års ordinære generalforsamling på grundlag af et budget udarbejdet af bestyrelsen.

Kontingentet, der forfalder efter bestyrelsens bestemmelse, er at betragte som aconto-bidrag til foreningens udgifter. Ved afslutningen af hvert regnskabsår foretages en endelig opgørelse, og bestyrelsen skal være berettiget til at påligne medlemmerne ekstra bidrag på indtil 30% af det ordinære årskontingent, såfremt årsregnskabet viser, at udgifterne overstiger de indbetalte aconto-ydelser.

§9

Kontingentet skal betales senest 30 dage efter påkrav. Overskrides denne betalingsfrist, er det pågældende medlem pligtigt at svare morarenter med 10% p.a. fra påkrav, ligesom foreningen skal være berettiget til at lade den pågældende kontingentrestance gå til inkasso, således at det pågældende medlem skal betale de dermed forbundne omkostninger.

Kontingentrestance medfører suspension af det pågældende medlems stemmeret og velgbarhed.

Ved overskridelse af betalingsfristen for kontingentet, der som ovennævnt er 30 dage fra påkrav, forfalder et ekstra gebyr på kr. 50.

§10

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgang af april måned i Søllerød kommune eller en nabokommune hertil.

Medlemmerne skal indkaldes til generalforsamling ved brev med mindst 21 dages varsel.

Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om dagsordenen samt et eksemplar af årsregnskabet for det foregående regnskabsår og et budgetforslag for det følgende år.

§11

For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab for det udløbne regnskabsår til godkendelse.
  4. Forslag fra bestyrelsen – herunder fastsættelse af kontingent for det løbende år.
  5. Forslag fra medlemmerne.
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
  7. Valg af revisor og suppleant.
  8. Eventuelt.

Forslag fra medlemmer skal skriftligt tilsendes bestyrelsens formand, således at de er i denne i hænde senest den 1. Marts forud for den pågældende generalforsamling. Bestyrelsen skal senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse udsende meddelelse om de indkommende forslag til medlemmerne.

§12

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som hverken må være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen.

På generalforsamlingen kan kun træffes afgørelse vedrørende emner, som er medtaget på det udsendte dagsordenforslag eller er udsendt til medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, jf. §11.

§13

For hver ejendom haves én stemme. Der kan stemmes ved fuldmægtig i henhold til skriftlig fuldmagt, men ingen kan på andre medlemmers vegne afgive mere end to stemmer.

Kun stemmeberettigede, disses ægtefæller og børn har adgang til generalforsamlingen, dog at en repræsentant for Søllerød kommune tillige skal have adgang.

Dirigenten kan tilstede andre adgang.

§14

Afstemning kan ske ved håndsoprækning, men skal ske skriftlig, såfremt dirigenten eller tre medlemmer kræver det. Alle valg og alle almindeligt foreliggende sager afgøres ved stemmeflerhed.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtige uanset mødendes antal.

Over forhandlingerne føres en protokol, som underskrives af dirigenten og formanden af bestyrelsen. Forhandlingsprotokollen skal efter forudgående aftale være tilgængelig for medlemmerne.

§15

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst ¼ af foreningens stemmeberettigede medlemmer kræver det. Et krav fra medlemmernes side skal fremsættes skriftligt for bestyrelsen og skal indeholde oplysning om dagsordenen.

Ekstraordinær generalforsamling skal finde sted senest 21 dage efter, at det fornødne antal medlemmers begæringer herom er fremkommet til bestyrelsen. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal udsendes med mindst 8 dages varsel.

§16

De på den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger samt beslutninger, der i henhold til de nugældende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt ændres i henhold til vedtægterne.

Eventuel indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke opsættende virkning, og medlemmerne er således, indtil endelig retsafgørelse foreligger, pligtige til at opfylde de i henhold til sådanne beslutninger pålagte pligter af økonomisk eller anden art, og foreningen er berettiget til at foretage fornødne skridt, herunder retsskridt, til forpligtelsernes opfyldelse.

§20

Blandt bestyrelsens medlemmer vælges en kasserer, som modtager og kvitterer for foreningens indtægter og udbetaler alle af formanden eller i hans forfald næstformanden skriftlig anerkendte udgifter.

Kassereren fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog samt medlemsprotokol. Kassereren må ikke have en kontant kassebeholdning på over 2.000 kr. Foreningens herudover værende midler skal indsættes på en på grundejerforeningens navn lydende konto i bank eller sparekasse eller på en på grundejerforeningens navn oprettet postgirokonto. Midlerne kan også anbringes i obligationer, der skal ligge i depot på foreningens navn i bank eller sparekasse.

Kassereren er til enhver tid pligtig til på forlangende at fremlægge regnskabsbøger og kassebeholdning smat medlemsfortegnelse for den øvrig bestyrelse og for revisor.

 §21

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Den på den ordinære generalforsamling valgte revisor skal revidere årsregnskabet.

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue, og medlemmerne har således ingen forpligtelser overfor foreningen eller tredjemand udover pligten til at svare indskud, kontingent, herunder ekstraordinært kontingent, samt særlige bidrag, om hvilke der lovligt måtte blive truffet beslutning på en generalforsamling.

§22

Ændringer af foreningens vedtægter kan kun ske, når mindst ¾ af de stemmeberettigede medlemmer har givet møde og ¾ heraf stemmer for ændringerne. Er der ikke mødt ¾ af de stemmeberettigede, men ¾ af de mødende stemmer for ændringen, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, som skal afholdes inden 4 uger og med mindst 8 dages varsel. På en sådan generalforsamling kan ¾ af de mødende, uanset antallet, vedtage ændringen.

Fuldmagt til at stemme ved den første generalforsamling antages at gælde den derefter følgende ekstraordinære generalforsamling, med mindre fuldmagtsgiveren forinden har tilbagekaldt den.

Alle vedtægtsændringer skal godkendes af Søllerød kommunalbestyrelse.

Disse vedtægter er vedtaget på d. 16. februar 1970 afholdte stiftende generalforsamling og ændret ved generalforsamlinger af 28. april og 15. Maj 1976. Vedtægterne træder i kraft straks.

Vedtægterne skal godkendes af Søllerød kommunalbestyrelse.