Generalforsamling 2020

Kære Naboer,
Hermed indkaldes der til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Ellehaven. 

30. Juni 2020 kl 19:30 – 21:30 

Kulturcenter Mariehøj – Per Kirkeby mødelokale 

Øverødvej 246 B

Foreløbig dagsorden jf. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent. 
  2. Valg af referent.
  3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 
  4. Kassererens forlæggelse af det reviderede regnskab for det udløbne regnskabsår til godkendelse. 
  5. Forslag fra bestyrelsen. Se nedenstående tillæg.
  6. Valg af formand.
  7. Valg af bestyrelse og suppleanter. 
  8. Valg af revisor og suppleant. 
  9. Eventuelt.

Medlemmer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, opfordres til, at afgive fuldmagt jvf vedtægterne § 13. 

Vedtægterne findes på http://www.ellehaven.dk.

Eventuelle fuldmagter kan e-mailes til et andet medlem eller til bestyrelsen på bestyrelsen@ellehaven.dk. 

Vel mødt!
Mvh Bestyrelsen 

Tillæg til indkaldelsen til generaflforsamling 2020.

I år vil der kun være to bestyrelsesmedlemmer som stiller op til genvalg. Bestyrelsen opfordrer derfor alle medlemmer, til at overveje om en bestyrelsespost, hvor man kan gøre sin indflydelse gældende og arbejde på at forbedre Ellehaven, er noget for dem.

Bestyrelsen består af tre til fem medlemmer og et antal suppleanter. 

Vi ser gerne, at det er nogen som har tid og lyst, til at være med til at lægge en strategi for hvordan Ellehaven skal udvikle sig således vi fremtidssikrer vores område og gør det endnu mere attraktivt.

Der er nok at tage fat på og der er mange emner som kræver en solid drøftelse.

Der er kortsigtede (1-3 år), mellemlange (4-6 år) og overordnede projekter som skal tages hånd om, således at udviklingen indenfor f.eks. energiforsyning, affaldssortering og biler ikke overhaler os.

Hvis du vil bidrage til det ovennævnte, så stil op på generalforsamlingen eller få en snak med enten Bernd (nr 20) eller Ebbe (nr 4).

Husk at møde op og deltag i diskussionen d. 30. Juni. kl 1930 på Mariehøj kulturcenter.

Vinternyt 2020

Kære naboer,

De mørke og kolde måneder er atter over os og i den anledning vil bestyrelsen gerne dele nogle generelle informationer.

Nyt domæne

Ellehavens hjemmeside er flyttet fra ellehaven.com til ellehaven.dk. Indholdet og udseendet har ikke ændret sig, men bestyrelsen har fået en ny e-mailadresse som er bestyrelsen@ellehaven.dk.

Ny affaldsordning

I løbet af 2020 vil kommunen introducere deres nye affaldsordning med sortering. Det betyder at alle parcelhuse i Rudersdal vil få to containere, på 240L hver, tildelt i perioden mellem Januar og November. Placeringen af disse containere giver nogle udfordringer idet vores forhaver i Ellehaven ikke er særlig store og der stilles krav til adgang for skraldemændene ifm tømning. Vi arbejder på at udfærdige et fælles løsningsforslag for hele Ellehaven der kan imødekomme æstetikken i bebyggelsen.

Brug af stikveje

Der bliver stadig i alt for høj grad kørt op og ned ad stikvejene foran nr 2-6, 22-26 og 42-46 langs med fællesarealerne. Det førte til en stor skade der kostede Grundejerforeningen knapt 20.000 kroner. Der henvises til §8 i deklarationerne, og vi skal bede beboerne i de pågældende ejendomme, at sørge for at reglen også overholdes af gæster samt førerne af varevogne, postbiler, lastbiler, tunge entreprenørmaskiner osv.

”Skolevejen”

Skolevejen samt tilhørende fortove, som vi deler med de ”hvide huse” og som bruges af mange skolebørn hver dag, er efterhånden i rigtig dårlig stand. Det er blevet et fast punkt på dagsordenen, idet vi med stor sandsynlighed står overfor et større asfaltarbejde, samt anlæg af nye fortove indenfor en overskuelig fremtid. Der drøftes forskellige løsningsmodeller, blandt andet en evt etableringen af et vejlaug. Vi håber, at alle vil støtte op om projektet så vi kan løse udfordringen så smertefrit som muligt.

Vintervedligeholdelse

Kommunen har opsagt serviceordningen vedrørende vintervedligeholdelse. Det overlader arbejdet med snerydning og glatvejsbekæmpelse til alle os i Ellehaven. Der har været enkelte døgn som har været våde om dagen med efterfølgende frost om natten, hvilket har ført til meget glatte fortove og veje. Husk, at det er hver enkelt husstands ansvar, at bekæmpe glatføre på fortovet uden for pågældende matrikel. Hvis alle derudover giver en hånd med at salte/rydde vejen udenfor deres egen matrikel hjælper vi hinanden med at holde Ellehaven sikker.

Sænk farten

Det er glædeligt at se, at mange er begyndt at køre langsommere. Der er dog stadig enkelte som kører for stærk. Der befinder sig mange børn i Ellehaven, både herboende samt skolebørn på vej til og fra Trørødskolen. De befinder sig ikke altid der hvor de bør og de er ikke altid opmærksomme. Dem skal vi alle passe på – også selvom man ikke selv har børn. Hvis i oplever at nogen, både herboende og andre, kører for stærkt må i gerne påtale det.

Hold Ellehaven pæn

Vi vil gerne henlede opmærksomheden på, at henstilling af materialer, affald, trailere mm på fællesarealer, stikveje eller parkeringspladser ikke er tilladt i længere perioder.

Stikvejene må ikke blokeres i forbindelse med renovering da disse er brandveje.

Salg af ejendom

Idet bestyrelsen har nogle administrative pligter i forbindelse med salg af ejendommene i Ellehaven, skal vi bede jer om at informere bestyrelsen om dette såfremt jeres hus sættes til salg.

Vi passer på hinanden

Rudersdal kommune er stadig et meget populært område for indbrudstyve, hvilket vi igen måtte sande, da flere beboere havde indbrud i deres bil i løbet af påsken sidste år. Vores gårdhaver giver, desværre, indbrudstyvene god mulighed til at arbejde ugeneret. Det anbefales at installere lys med bevægelsessensor samt vindues- og dørsikring for at besværliggøre tyvenes ugerninger. Desuden vil vi kraftigt opfordre alle at tilmelde sig Nabohjælp.

Hold øje med ukendte personer i Ellehaven – et enkelt “Hej!” eller “kan jeg hjælpe dig?” kan være nok til at skræmme tyvene væk.

 

Godt nytår!,

Grundejerforening Ellehavens bestyrelse.

Generalforsamling 2019

Kære Naboer,

Hermed indkaldes der til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Ellehaven.

28. Marts 2019 kl 19:30 – 21:30
Kulturcenter Mariehøj – Richard Mortensen mødelokale

Foreløbig dagsorden jf. vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Kassererens forlæggelse af det reviderede regnskab for det udløbne regnskabsår til godkendelse.

4. Forslag fra bestyrelsen.

a. Fastsættelse af kontingentet for det løbende år.
b. Orientering vedrørende ny affaldsordning.
c. Løsningsforslag til håndtering af uenigheder vedrørende parkeringspladser.

5. Valg af bestyrelse og suppleanter.

6. Valg af revisor og suppleant.

7. Eventuelt.

Medlemmer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, opfordres til, at afgive fuldmagt jvf vedtægterne § 13.

Vedtægterne findes på http://www.ellehaven.com.

Eventuelle fuldmagter kan e-mailes til et andet medlem eller til bestyrelsen på bestyrelsen@ellehaven.com.

Vel mødt!

Mvh Bestyrelsen

Efterårsnyt 2018

Kære Naboer,
Efteråret nærmer sig med hastige skridt og jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at flage for følgende enmer:
Sænk farten
Det må desværre gang på gang konstateres, at der stadigvæk køres alt for stærkt i Ellehaven. Der bor en del børn i Ellehaven og dem skal vi alle passe på – også selvom man ikke selv har børn. Nedfald fra træerne kombineret med tiltagende regn nedsætter for tiden bremseværdierne gevaldigt – sænk nu farten!
Ryd op efter jer selv
Henstilling af byggematerialer er kun accepteret i forbindelse med renovering af ejendommene. Dette skal ske således, at det er til mindst mulig gene for naboerne. Informer gerne omliggende naboer (evt. bestyrelsen) – især når det involverer parkeringspladser. Når renoveringen er fuldendt skal materialer og affald fjernes så hurtigt som muligt. Det er ikke acceptabelt, at materialer, affald, trailere mm henstår på fællesarealer, stikveje eller parkeringspladser i flere uger, eller sågar måneder. Stikvejene må ikke blokeres i forbindelse med renovering da disse er brændveje.
Desuden bedes ejerne af det lille firkantet havebord, som er hensat på midterste fællesareal (ved legehuset), fjerne dette.
Ryd op efter jeres hund
Nogle af vores naboer har desværre uønsket fået tilført havepynt i form af hundelorte i deres forhaver. Der luftes også hunde fra omliggende områder i Ellehaven. Husk altid, at rydde op efter jeres hunde og gør gerne andre hundeluftere/ejer opmærksomme på deres pligt.
Pas på hinanden
Hele kommunen har de sidste par år været voldsomt plaget af indbrud. Desværre gælder dette også Ellehaven. Siden januar har der været 6 indbrud i Ellehaven – én ejendom 2 gange. Vores gårdhaver giver indbrudstyvene god ly til at arbejde ugeneret. Politiet anbefaler installationen af lamper med bevægelsessensor og alle opfordres til at tilmelde sig Nabohjælp: https://nabohjælp.dk. Hold øje med ukendte personer i Ellehaven – et enkelt “Hej!” eller “kan jeg hjælpe dig?” kan være nok til at skræmme tyvene væk.
Salg af ejendom
Bestyrelsen har nogle administrative pligter i forbindelse med salg af ejendommene i Ellehaven, derfor må i gerne informere bestyrelsen hvis jeres hus sættes til salg.
Brug af stikveje
Stikvejene langs med fællesarealerne bruges for ofte til kørsel og parkering, hvilket har ført til skader på brønddæksler og kloakriste. Grundejerforeningen hæfter økonomisk for udbedringen af disse skader som hurtigt kan løbe op i titusinder af kroner. Det er ydermere uansvarligt at køre, især at bakke, så tæt langs med forhaverne lige op af pågældende ejendommes for- og bryggersdør.
Tak!
Ingen ris uden ros.
Et stort tak til alle som deltog i, og bidrog til sommerfesten! På trods af styrtende regnvejr blev det til en stor succes til lang ud på aftentimerne. Næste år vil vi bestræbe os efter, at skaffe et større telt, som kan huse endnu flere festglade naboer.
På vegne af bestyrelsen et rigtig godt efterår!