Generalforsamling 2020

Kære Naboer,
Hermed indkaldes der til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Ellehaven. 

30. Juni 2020 kl 19:30 – 21:30 

Kulturcenter Mariehøj – Per Kirkeby mødelokale 

Øverødvej 246 B

Foreløbig dagsorden jf. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent. 
  2. Valg af referent.
  3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 
  4. Kassererens forlæggelse af det reviderede regnskab for det udløbne regnskabsår til godkendelse. 
  5. Forslag fra bestyrelsen. Se nedenstående tillæg.
  6. Valg af formand.
  7. Valg af bestyrelse og suppleanter. 
  8. Valg af revisor og suppleant. 
  9. Eventuelt.

Medlemmer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, opfordres til, at afgive fuldmagt jvf vedtægterne § 13. 

Vedtægterne findes på http://www.ellehaven.dk.

Eventuelle fuldmagter kan e-mailes til et andet medlem eller til bestyrelsen på bestyrelsen@ellehaven.dk. 

Vel mødt!
Mvh Bestyrelsen 

Tillæg til indkaldelsen til generaflforsamling 2020.

I år vil der kun være to bestyrelsesmedlemmer som stiller op til genvalg. Bestyrelsen opfordrer derfor alle medlemmer, til at overveje om en bestyrelsespost, hvor man kan gøre sin indflydelse gældende og arbejde på at forbedre Ellehaven, er noget for dem.

Bestyrelsen består af tre til fem medlemmer og et antal suppleanter. 

Vi ser gerne, at det er nogen som har tid og lyst, til at være med til at lægge en strategi for hvordan Ellehaven skal udvikle sig således vi fremtidssikrer vores område og gør det endnu mere attraktivt.

Der er nok at tage fat på og der er mange emner som kræver en solid drøftelse.

Der er kortsigtede (1-3 år), mellemlange (4-6 år) og overordnede projekter som skal tages hånd om, således at udviklingen indenfor f.eks. energiforsyning, affaldssortering og biler ikke overhaler os.

Hvis du vil bidrage til det ovennævnte, så stil op på generalforsamlingen eller få en snak med enten Bernd (nr 20) eller Ebbe (nr 4).

Husk at møde op og deltag i diskussionen d. 30. Juni. kl 1930 på Mariehøj kulturcenter.